f Общи условия

Общи условия

Общи условия за използването на онлайн магазин с уебадрес www.viktoria.bg:

I.                   Обхват и правно значение

Чл. 1 Настоящите общи условия са приети въз основа на чл. 298 от  Търговския закон от „СУИВ „ ЕООД – юридическо лице със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, бул.“ Св. Св. Кирил и Методий“ 20 и ЕИК: 200815829, в качеството на търговец, управляващ онлайн магазин www.viktoria.bg .

Чл. 2 Общите условия уреждат отношенията, свързани с използването на уебсайта, както и реда и условията  за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние межу търговеца и потребителите на сайта и правата и задълженията, произтичащи за двете страни от сключения договор.

Чл. 3 Чрез създаването на регистриран профил, потребителят се съгласява с настоящите общи условия.

Чл. 4 Търговецът СУИВ ЕООД запазва правото си по всяко време и без предваритено известяване да изменя тези условия, като ги прави общодостъпни посредством публикуването им на посочения уебадрес.

II.                 Сключване на договор за покупко-продажба от разстояние. Права  и задължения на страните

Чл. 5 Чрез публикуването на сайта www.viktoria.bg се счита, че търговецът СУИВ ЕООД отправя публична покана за сключване на договор за покупко-проджба от разстояние между него и потребителите на сайта.

Чл. 6 Договорът за покупко-продажба се смята сключен след достигането до търговеца СУИВ ЕООД на онлайн заявката за покупка, в която са попълнени правилно и точно всички необходими данни за потребителя, изискуеми при създаването на регистриран профил в сайта

Чл. 7 След достигането на електронното изявление на потребителя до информационната система на търговеца, последният се задължава при наличност на продукта да изпълни онлайн заявката съобразно посочените данни за доставка и да информира своевременно потребителя за други важни обстоятелства относно поръчката му.

Чл.8 При липса на наличност от съответния продукт СУИВ ЕООД запазва правото си да откаже поръчката като уведоми за това своевременно потребителя.

Чл. 9 Търговецът гарантира изпращането на стоката във фабрично нов вид /неупотребявана/ и  в оригиналната си опаковка освен в случаите, когато противното е изрично упоменато.

Чл. 10 Търговецът СУИВ ЕООД запазва правото си по всяко време да изменя цените на предлаганите стоки, без необходимост от предварително уведомяване, като потребителят се задължава да заплати цената, която е актуална към момента на отправяне на заявка за покупка на съответната стока.

Чл. 11 Потребителят се задължава да предостави коректни данни, които системата за регистрация изисква във връзка с поръчката и доставката на стока.

Чл. 12 Потребителят се задължава да създаде условия за приемане на доставената стока лично или посредством трето лице, различно от упоменатото в регистрационната форма.

Чл. 13 Потребителят се задължава да заплати цената, валидна към момента на отправяне на електронната заявка за покупка на стока, като заедно с това заплати и разходите по доставката, които са упоменати в информацията за доставка освен в случаите, в които изрично е посочено, че доставката се поема от търговеца.

III.              Отговорност на страните. Гаранционни условия

Чл. 12 Търговецът СУИВ ЕООД не носи отговорност при несъответствие в наличностите между обявените онлайн и тези във физическия магазин.

Чл. 13  Търговецът СУИВ ЕООД допуска като възможна липсата на пълна идентичност между представените продукти онлайн и тези във физическия магазин, за което не носи отговорност.

Чл. 14 Търговецът СУИВ ЕООД не носи отговорност при допуснати неточности в информацията, публикувана в сайта, която следва да се тълкува като ориентировъчна, тъй като са възможни корекции в цените и дизайна на продуктите.

Чл. 15 . Търговецът не носи отговорност при некоректно зададени данни от страна на потребителя, в резултат на което е възникнала грешка при изпълнение на поръчката.

Чл. 16 В случай, че потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, СУИВ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Чл. 17 Търговецът НЕ поема задължение за осигуряването на търговска гаранция освен ако изрично не е упоменато, че съответната стока има такава.

Чл. 18 Всички стоки, публикувани на сайта, подлежат на рекламация при наличието на фабричен дефект, който е установен в момента на разопаковане и изпробване на продукта, който иначе не би било възможно да бъде изпробван, без да се наруши търговския вид на опаковаката му. Повреда последвала употребата на стоката не подлежи на гаранционно обслужване.

Чл. 19 При установяване на фабричен дефект стоката се заменя с друга от същия вид, а едва ако няма такава в наличност – се възстановява платената цена.

Чл. 20 Търговецът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 21 Tърговецът не носи отговорност за вреди, причинени от потребителя на трети лица.
Чл. 22 Търговецът не носи отговорност за времето, през което сайтът не е достъпен поради непреодолима сила.
Чл. 23 Търговецът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на потребителя в резултат на подобни коментари, мнения или публикации.

IV.              Право на отказ от сключен договор за покупко-продажба от разстояние

Чл. 24 Потребителите на онлайн магазин www.viktoria.bg могат да упражнят правото си на отказ от сключения договор за покупко-продажба от разстояние, без  да посочват причина, без да дължат обезщетение или неустойка, спазвайки изискванията на чл. 50 от Закона за защита на потребителите, а именно:

·        да не са изтекли 14 дни от получаване на продукта от потребителя;

·        в рамките на 14-дневния срока да са изявили недвусмислено желанието си за връщане на стоката / чрез попълването на онлай формуляр за отказ в сайта/

·        стоката да бъде върната в 14-дневен срок от информирането на търговеца;

·        стоката да бъде със запазен първоначален търговски вид;

Чл. 25 Разходите по връщането на продукт при отказ от договора са за сметка на потребителя и зависят от избраната от него спедиторска фирма.

Чл. 26 Търговецът се задължава да възстанови цената, платена от потребителя при сключване на договора.

V.                Лични данни

Чл. 27 СУИВ ЕООД полага дължимата грижа за защита наличните данни на потребителя, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако потребителят е предоставил неверни данни. 
Чл. 28 При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите общи словия, търговецът може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора. 

VI.              Други условия

Чл. 36 Tърговецът и потребителят се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
Чл. 37 Търговецът и потребителят се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 37. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между търговецът и потребителят, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 38. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 39. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.